APIs

 • Ändamålskatalogen

  Ändamålskatalogen är ett verktyg för benämning av olika byggnadsdelar utifrån vad byggnadsdelarna har för ändamål. Med ändamål avses vad en byggnadsdel används till, till exempel bostad. Även byggnadsdelens karaktär och utformning kan ha betydelse för ändamålet. Ändamålskatalogen består av ändamål i tre olika nivåer med tillhörande vägledningar, bilder och referenser.

  Ändamålskatalogen främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö. Syftet med Ändamålskatalogen är att byggnadsdelars ändamål ska klassas på ett enhetligt sätt. Katalogen ger även förutsättningar för att samma begrepp på en byggnadsdel används genom hela samhällsbyggnadsprocessen, bland annat i den Nationella geodataplattformen.

  Ta del av användarvillkor samt läs mer om API-tjänst för Boverkets ändamålskatalog på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

  • v1

   Ändamålskatalogen version 1

 • Begreppsbanken

  Boverkets begreppsbank är ett terminologiverktyg som används för att upprätta, underhålla och tillgängliggöra termer och begrepp inom Boverkets sektorsområde. Terminologin tillgängliggörs till samhällsbyggnadssektorns alla aktörer genom detta API.

  Boverkets begreppsbank främjar en enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen (2010:900), i en digital miljö. Syftet med Boverkets begreppsbank är att möjliggöra för samhällsbyggnadssektorn att använda en gemensam terminologi inom Boverkets sektorsområde på ett sätt med god teknisk tillgänglighet.

  Ta del av användarvillkor samt läs mer om API-tjänst för Boverkets begreppsbank på boverket.se. Länk:

  https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

 • Demo-API för ÖP-katalogen

  Detta API är ett demo av Boverkets API för översiktsplan som i första hand riktar sig till dig som är systemutvecklare och du som har vana att arbeta med integrationer och anrop av API.

  Under en testperiod vill vi gärna få in synpunkter från dig som testar. Vår ambition är att göra en så bra driftsatt tjänst som möjligt och då är det bra om vi får ta del av dina synpunkter så tidigt som möjligt. Kanske önskar du bättre testdata eller har förslag som kan göra API:et mer användbart, så som förbättrad struktur.

  Innehållet i API:et består av testdata, dels en blandning av data från ÖP-modellen 2.1 men också arbetsmaterial från den pågående utvecklingen av nästa version. APIet innehåller endast aspekten mark- och vattenanvändning och kommer vara föremål för fortsatt utveckling.

  För mer information och för att lämna feedback på API:et besök:

  https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/demo-av-ett-nytt-api-for-opkatalogen/

 • Författningssamling

  Boverket tillgängliggör här informationen i Boverkets författningssamling i form av ett API. Författningssamlingen innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Tjänsten innehåller övergripande information om alla Boverkets författningar med hänvisning till motsvarande pdf-fil. För ett urval av författningarna tillhandahåller tjänsten också innehållet i författningen.

  Ta del av användarvillkor samt läs mer om API-tjänst för Boverkets författningssamling på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

 • Klimatdatabas

  Boverkets öppna data för Klimatdatabasen består av cirka 170 generiska byggresurser på svenska respektive engelska. Innehållet tillgängliggörs som öppen data via ett API dels i JSON-format och dels i XML-format. Genom öppna data kan alla som vill fritt använda innehållet i databasen. Vid användandet av Boverkets generisk klimatdata ska Boverket anges som källa.

 • Klimatlast

  Boverkets publika API för klimatlast. Boverket publicerar här informationen som ingår i klimatlastkartorna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS som öppet API. Genom API:et är det möjligt att få tillgång till värden på dimensionerande snölast, vindlast, maximal temperatur och minimal temperatur.

  Ta del av användarvillkor samt läs mer om Klimatlaster som Öppna data på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

 • Planbestämmelsekatalogen

  Detta är en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen och det är mycket troligt att ändringar kommer att ske innan en färdig version kan släppas. Testa gärna denna version och skicka gärna feedback på hur det fungerar till registraturen@boverket.se.

  Planbestämmelsekatalogen innehåller cirka 2700 bestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt. Katalogen används vid upprättande av nya detaljplaner, vid tolkning av äldre planbestämmelser samt vid digitalisering av befintliga detaljplaner.

  Ta del av användarvillkor och teknisk beskrivning samt läs mer om Planbestämmelser som Öppna data på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/planbestammelser/