Klimatlast

API change history

Boverkets publika API för klimatlast. Boverket publicerar här informationen som ingår i klimatlastkartorna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS som öppet API. Genom API:et är det möjligt att få tillgång till värden på dimensionerande snölast, vindlast, maximal temperatur och minimal temperatur.

Ta del av användarvillkor samt läs mer om Klimatlaster som Öppna data på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

Hämta vindlast

Hämta vindlast för givna koordinater.

Referensvindhastigheten vb i m/s, dvs. medelvindhastighet under 10 minuter på höjden 10 meter över markytan med råhetsfaktor z0 = 0,05 och med upprepningstiden 50 år. Informationen i API:et baseras på Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder) med ändringar till och med BFS 2019:1 (EKS 11), figur C-4.

Koordinater anges i SWEREF99TM.

Returnerat värde anges i enheten m/s.

Try it

Förfrågan

Begärans-URL

Begäranparametrar

 • string

  API version

 • double

  Geometrisk koordinat x (norr). Tolererar både komma och punkt som decimalpunkt.

 • double

  Geometrisk koordinat y (öst). Tolererar både komma och punkt som decimalpunkt.

Brödtext i begäran

Svar

200 OK

400 Bad Request

404 Not Found

500 Internal Server Error

Kodexempel

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast?x-koord={double}&y-koord={double}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);


      // Request parameters
      queryString["x-koord"] = "{double}";
      queryString["y-koord"] = "{double}";
      var uri = "https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast");

      builder.setParameter("x-koord", "{double}");
      builder.setParameter("y-koord", "{double}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "x-koord": "{double}",
      "y-koord": "{double}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"x-koord={double}",
             @"y-koord={double}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'x-koord' => '{double}',
  'y-koord' => '{double}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'x-koord': '{double}',
  'y-koord': '{double}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/klimatlast/{version}/vindlast?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'x-koord': '{double}',
  'y-koord': '{double}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/klimatlast/{version}/vindlast?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.boverket.se/klimatlast/{version}/vindlast')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'x-koord' => '{double}',
  'y-koord' => '{double}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body