Författningssamling

API change history

Boverket tillgängliggör här informationen i Boverkets författningssamling i form av ett API. Författningssamlingen innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Tjänsten innehåller övergripande information om alla Boverkets författningar med hänvisning till motsvarande pdf-fil. För ett urval av författningarna tillhandahåller tjänsten också innehållet i författningen.

Ta del av användarvillkor samt läs mer om API-tjänst för Boverkets författningssamling på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

Sök efter författningsinnehåll

Söker med fritext i författningarnas innehåll. Parametern text är obligatorisk och ska vara minst tre tecken lång. För författningar utan publicerat innehåll ger en sökning endast träff på författningsnivå. För författningar med publicerat innehåll ger en sökning träff på rubriknivå i författningen. Ett anrop kan därmed för dessa författningar ge mer än en träff per författning. En sökning är inte skiftlägeskänslig.

Try it

Förfrågan

Begärans-URL

Begäranparametrar

 • string

  API version (= v1)

 • string

  Text att söka efter i författning. Minst tre tecken behöver anges.

 • (valfri)
  string

  Vilket innehåll som ska genomsökas. Standardvärde: Författning

 • (valfri)
  string

  Hela eller delar av BFS-nummer, ex. BFS 2018:4, 2018:

 • (valfri)
  string

  Hela eller delar av BFS-nummer, ex. BFS 2011:6, 2011:

Begärandehuvud

 • string

  Accepted response body format

Brödtext i begäran

Svar

200 OK

null

400 Bad Request

401 Unauthorized

500 Internal Server Error

Kodexempel

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok?text={string}&filter={string}&forfattning={string}&grundforfattning={string}"
-H "Accept: application/json"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers

      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(MediaTypeWithQualityHeaderValue.Parse("application/json"));

      // Request parameters
      queryString["text"] = "{string}";
      queryString["filter"] = "{string}";
      queryString["forfattning"] = "{string}";
      queryString["grundforfattning"] = "{string}";
      var uri = "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok");

      builder.setParameter("text", "{string}");
      builder.setParameter("filter", "{string}");
      builder.setParameter("forfattning", "{string}");
      builder.setParameter("grundforfattning", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Accept", "application/json");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "text": "{string}",
      "filter": "{string}",
      "forfattning": "{string}",
      "grundforfattning": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Accept","application/json");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"text={string}",
             @"filter={string}",
             @"forfattning={string}",
             @"grundforfattning={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"application/json" forHTTPHeaderField:@"Accept"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Accept' => 'application/json',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'text' => '{string}',
  'filter' => '{string}',
  'forfattning' => '{string}',
  'grundforfattning' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept': 'application/json',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'text': '{string}',
  'filter': '{string}',
  'forfattning': '{string}',
  'grundforfattning': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept': 'application/json',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'text': '{string}',
  'filter': '{string}',
  'forfattning': '{string}',
  'grundforfattning': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar/sok')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'text' => '{string}',
  'filter' => '{string}',
  'forfattning' => '{string}',
  'grundforfattning' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Accept'] = 'application/json'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body