Författningssamling

API change history

Boverket tillgängliggör här informationen i Boverkets författningssamling i form av ett API. Författningssamlingen innehåller Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Tjänsten innehåller övergripande information om alla Boverkets författningar med hänvisning till motsvarande pdf-fil. För ett urval av författningarna tillhandahåller tjänsten också innehållet i författningen.

Ta del av användarvillkor samt läs mer om API-tjänst för Boverkets författningssamling på boverket.se. Länk: https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data

Hämta författningslista

Hämtar information om författningar som finns i Boverkets författningssamling. Av svaret framgår även om innehållet i författningen tillgängliggörs i ett strukturerat format.

Try it

Förfrågan

Begärans-URL

Begäranparametrar

 • string

  API version (= v1)

 • (valfri)
  string

  Typ av författning som hämtas

 • (valfri)
  string

  Hela eller delar av BFS-nummer, ex. BFS 2018:4, 2018:

 • (valfri)
  string

  Hela eller delar av BFS-nummer, ex. BFS 2011:6, 2011:

 • (valfri)
  string

  Hela eller delar av författningens titel

 • (valfri)
  string

  Visar författningar som är Upphävda. (ja = Upphävd, nej = Gällande)

 • (valfri)
  string

  Ange år för att få samtliga författningar som trycklovats det året

Begärandehuvud

 • string

  Accepted response body format

Brödtext i begäran

Svar

200 OK

null

400 Bad Request

401 Unauthorized

500 Internal Server Error

Kodexempel

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar?typ={string}&forfattning={string}&grundforfattning={string}&titel={string}&upphavd=Nej&trycklov={string}"
-H "Accept: application/json"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers

      client.DefaultRequestHeaders.Accept.Add(MediaTypeWithQualityHeaderValue.Parse("application/json"));

      // Request parameters
      queryString["typ"] = "{string}";
      queryString["forfattning"] = "{string}";
      queryString["grundforfattning"] = "{string}";
      queryString["titel"] = "{string}";
      queryString["upphavd"] = "Nej";
      queryString["trycklov"] = "{string}";
      var uri = "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar");

      builder.setParameter("typ", "{string}");
      builder.setParameter("forfattning", "{string}");
      builder.setParameter("grundforfattning", "{string}");
      builder.setParameter("titel", "{string}");
      builder.setParameter("upphavd", "Nej");
      builder.setParameter("trycklov", "{string}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Accept", "application/json");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "typ": "{string}",
      "forfattning": "{string}",
      "grundforfattning": "{string}",
      "titel": "{string}",
      "upphavd": "Nej",
      "trycklov": "{string}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Accept","application/json");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"typ={string}",
             @"forfattning={string}",
             @"grundforfattning={string}",
             @"titel={string}",
             @"upphavd=Nej",
             @"trycklov={string}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"application/json" forHTTPHeaderField:@"Accept"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Accept' => 'application/json',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'typ' => '{string}',
  'forfattning' => '{string}',
  'grundforfattning' => '{string}',
  'titel' => '{string}',
  'upphavd' => 'Nej',
  'trycklov' => '{string}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept': 'application/json',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'typ': '{string}',
  'forfattning': '{string}',
  'grundforfattning': '{string}',
  'titel': '{string}',
  'upphavd': 'Nej',
  'trycklov': '{string}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/forfattningssamling/{version}/forfattningar?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Accept': 'application/json',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'typ': '{string}',
  'forfattning': '{string}',
  'grundforfattning': '{string}',
  'titel': '{string}',
  'upphavd': 'Nej',
  'trycklov': '{string}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.boverket.se')
  conn.request("GET", "/forfattningssamling/{version}/forfattningar?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.boverket.se/forfattningssamling/{version}/forfattningar')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'typ' => '{string}',
  'forfattning' => '{string}',
  'grundforfattning' => '{string}',
  'titel' => '{string}',
  'upphavd' => 'Nej',
  'trycklov' => '{string}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Accept'] = 'application/json'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body